Ett vattendrag

Klimatanpassning och sårbarhetsanalyser

Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär att risken för översvämningar, skred och värmeböljor ökar. IVL hjälper dig med frågor kring klimatanpassning.

Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar. Därför är det av viktigt att kommuner, myndigheter, företag och civilsamhället anpassar samhället till de klimatförändringar som vi ser i dag och som kan förväntas inträffa i framtiden.

Vi hjälper dig med:

  • Översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser
  • Förslag till och utvärderinar av anpassningsåtgärder
  • Analys av hur privat sektor kan involveras i klimatanpassningsåtgärder
  • Studier av hur klimatanpassningsstrategier påverkar hållbar utveckling
  • Metodstöd till offentliga och privata aktörer

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev