1. Startsida
 2. Hantering av personuppgifter

Riktlinjer för hantering av personuppgifter (Personuppgiftspolicy)

Denna personuppgiftspolicy avser att informera dig om IVL Svenska Miljöinstitutets (IVL eller vi) behandling av dina personuppgifter. Vi är personuppgiftsansvariga för hantering av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa riktlinjer. Vi vill på ett transparent och tydligt sätt förklara hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet och vilka verksamhetsmoment som kräver att vi samlar in personuppgifter samt vad som är frivilligt. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned.

Vi arbetar aktivt med skydd för dina personuppgifter och värdesätter din integritet högt!

Omfattning av dessa riktlinjer

Dessa riktlinjer syftar till att informera dig om hur, varför och när vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med det som du har rätt till enligt artikel 12-14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi har inkluderat information om de behandlingar av dina personuppgifter som är mest ingripande, mest förvånande samt vanligast förekommande. Detta för att du ska få en så god förståelse som möjligt av vår hantering utan att riskera informationsutmattning. Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter längre ner.

För information om hur vi hanterar cookies, vänligen läs vår cookie policy.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Registrering till våra evenemang

 • När du anmäler dig till kurser, seminarier eller andra evenemang som IVL anordnar samlar vi in följande uppgifter: namn, e-postadress, titel, företagsnamn och i förekommande fall telefonnummer, fakturareferens, och faktureringsadress.
 • De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget i fråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget samt informera om andra event inom samma ämnesområde.
 • Vid kostnadsfria evenemang stödjer vi vår behandling på ditt samtycke.
 • Om evenemanget är avgiftsbelagt kommer vi behandla dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande, ta betalt samt informera dig om eventet samt andra event inom samma ämnesområde, med stöd av vårt berättigade intresse att uppfylla vårt avtalsåtagande med din organisation (se mer i våra bokningsvillkor).
 • Vid arrangemang som samarrangeras kommer uppgifterna att delas med medarrangören.

Deltagande på våra evenemang

  • Vi fotograferar och filmar under våra evenemang. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Vi publicerar ibland fotografier och filmer på vår hemsida och i sociala medier från evenemang vi arrangerar eller samarrangerar.
  • Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.
  • Behandlingen stödjer vi på vårt berättigade intresse att informera om vår verksamhet och forskningsprojekt som genomförs.

  Utskick av nyhetsbrev

  • IVL samlar in din e-postadress och organisation (frivilligt) när du registrerar dig för nyhetsbrevsutskick.
  • Behandlingen stödjer vi på ditt samtycke.
  • Om du inte längre vill ta emot våra utskick avanmäler du dig enklast genom att följa länken i mailet.

  Vem delar vi dina uppgifter med

  Externa leverantörer och system är en naturlig del av och ett viktigt stöd för vår verksamhet. Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom behandlingar beskrivna ovan, med följande mottagare:

  • Leverantörer av analysverktyg för vår webbplats, och
  • IT- och systemleverantörer.

  Leverantörer behandlar då dina uppgifter under vår instruktion och ledning, vars villkor och gränser regleras och säkerställs genom personuppgifts­biträdesavtal. Genom dessa avtal kräver vi att leverantörerna som minst uppfyller samma strikta krav som vi ställer på oss själva i vår hantering av dina personuppgifter.

  IVL ingår i en koncern, i vilken IVL är koncernmoderbolag. I denna koncern ingår bland annat Bastaonline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (”BASTA”), EDP International Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ("EPD") och eBVD i Norden AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (”eBVD”). IVL, BASTA, EPD och eBVD kan i vissa fall vara gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker inom koncernen. Detta innebär att i de specifika fall när det är aktuellt, kommer dina personuppgifter delas inom koncernen och lagras gemensamt. Notera att detta inte gäller informationsutskick som du har registrerat dig för. Dina rättigheter som anges nedan kan du dock göra gällande gentemot samtliga bolag. Information om respektive koncernbolags hantering av personuppgifter hittar du på deras webbplats (länkade ovan). 

  Överföring av personuppgifter till tredje land

  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. För vissa IT-tjänster kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES (tredje land). I de fall uppgifterna överförs till tredje land har vi vidtagit ytterligare skyddsåtgärder för att försäkra att EU:s skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i avtalet med de parter som får tillgång till personuppgifter.

  Dina rättigheter

  Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt GDPR. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss, se kontaktinformation i slutet av dessa riktlinjer. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

  Vänligen notera att IVL alltid kommer att göra en kontroll av din identitet för att säkerställa att information om dig lämnas till dig och ingen annan.

  Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det finns undantag och dem har vi försökt beskriva så väl som möjligt. Om din begäran inte är möjlig att tillgodose fullt ut kommer vi att informera dig tydligt om varför.

   • Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida IVL behandlar personuppgifter om dig, och om så är fallet kan du få en kopia av dina personuppgifter samt även kompletterande information avseende IVL:s behandling av dina personuppgifter.
   • Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
   Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att begära att IVL raderar dina personuppgifter, utan onödigt dröjsmål. Notera att det är inte alltid möjligt för oss att radera dina personuppgifter, utan vi kan tillmötesgå sådan begäran helt eller delvis i följande situationer:
   • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
   • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
   • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
   • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
   • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
   Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
   • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
   • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
   • IVL behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
   • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.
   Rätt till dataportabilitet. Om uppgifterna kommer från dig, vår behandling av dem sker med stöd av ditt samtycke eller i syfte att fullgöra ett avtal med dig, samt att uppgifterna hanteras digitalt, har du rätt att få ut dessa personuppgifter från oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.
    • Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på IVL:s intresseavvägning (”berättigade intresse”). Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. I annat fall kommer vi upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamålet.
     • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer IVL inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
     • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende IVL:s behandling av dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och deras kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har synpunkter eller frågor på våra behandlingar ser vi dock gärna att du vänder dig till oss i första hand, så att vi får en chans att hjälpa dig och besvara dina frågor.

     Kontakta oss

     IVL Svenska Miljöinstitutet
     Org. nr 556116-2446
     100 31 Stockholm
     E-post: joakim.toren@ivl.se
     Tel: 010-7886553

     Versionshistorik

     Vi kan komma att göra ändringar i våra riktlinjer för skydd av personuppgifter. Den senaste versionen av våra riktlinjer finns alltid på vår webbplats ivl.se.

     Nuvarande version: 2023:01

     Tack för att du tog dig tid att ta del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter!

     Prenumerera på våra nyhetsbrev