Panorama av en grön skog av lövträd med solen som kastar sina ljusstrålar genom lövverket.

Skog att både bruka och bevara

Hur påverkas skogens ekosystem av skogsbruk, klimatförändringar och luftföroreningar?

Hur ska vi driva ett hållbart skogsbruk i framtiden?

Sverige har en vision om att vara en biobaserad ekonomi 2050. Skogen kommer därmed att spela en viktigare roll i framtiden, och frågan är om den kommer att räcka till för att möta framtida behov och samhällsmål.

Hållbarhetsbedömningar och miljöövervakning

Forskning och miljöövervakning i skog och mark är en av IVL:s hörnstenar. Med kunskap från långa mätserier kan vi analysera effekterna och påverkan från skogsskötsel, klimatförändringar och luftföroreningars effekter på den skogliga miljön. Vi utför hållbarhetsbedömningar av olika biomassaresurser och studerar påverkan på ekosystemtjänster genom ett livscykelperspektiv. Vi studerar även hur vi kan öka effektivitet och produktivitet i hela värdekedjan, från skogsråvara till produkt.

Uppmärksamma och beskriva målkonflikter

Ofta har vi en rådgivande roll åt både näringsliv och offentlig verksamhet. En viktig del är därmed att uppmärksamma och beskriva eventuella målkonflikter för att kunna göra relevanta avvägningar.